Page 2 - Članek 2
P. 2

NARAVA ‒ ZDRAVJE
                                                                  za lipovega? Predvsem zato, ker ga sam
                                                                  pridelujem na dveh od treh stojišč, na
                                                                  katerih imam svoje čebele. Kostanjev
                                                                  med mi zaradi grenkega okusa ne prija
                                                                  preveč, oljne ogrščice pa v bližini mojih
                                                                  čebelnjakov ne seje nihče na dovolj
                                                                  velikih površinah, da bi na njej imele
                                                                  čebele pašo. Lipov med je na tistem
                                                                  pasišču, kjer je veliko velikolistnih in
                                                                  malolis tnih lip, svetlo rumene barve,
                                                                  skoraj podoben akacijevcu; ima izra-
                                                                  zit vonj po lipovem cvetju, v ustih pa
                                                                  je čutiti aromo po mentolu. Italijanski
                                                                  okuševalci imajo zanj zanimiv izraz –
                                                                  pravijo da "pizzica" ali po naše, da
                                                                  draži. Draži namreč sluznico v grlu.
                                                                                    6
                                                                  Med in mikroorganizmi
                                                                  Med deluje na mikroorganizme na tri
                                                                  načine. Visoka koncentracija sladkorjev  ogoljufani potrošniki, saj tak med ne
                                                                  v njem jih ubija, ker je higroskopičen  vsebuje nobenih encimov in številnih
                                                                  in potegne iz njih vodo. Izjema so neka- drugih snovi, ki so deloma že v nek-
                                                                  tere bolezenske klice, kot je na primer  tarju ali mani, v času predelave v panju
                                                                  bakterija Clostridium botulinum, povro- pa ga medu dodajo čebele. Največ obra-
                                                                  čiteljica botulizma, nevarne okužbe  tov za ponarejanje je na Kitajskem, toda
                                                                  prebavnega trakta pri dojenčkih. Zato  zadnje čase se pojavljajo tudi v Indiji
                                                                  zdravniki odsvetujejo dajati med otro- in verjetno še kje drugje. Države uvoz­
                                                                  kom do enega leta starosti, čeprav so  nice, predvsem ameriške in evropske,
                                                                  Nemci našli pred nekaj leti to bakterijo  imajo seveda ustrezne službe za kont­
                                                                  samo pri enem od stotih pregledanih  rolo uvoženega medu, opremljene z
                                                                  vzorcev. Med ima kislo reak-        najmodernejšimi laboratoriji,
                                                                  cijo in v takšnem okolju            vendar so ponarejevalci
                                                                  se mikroorganizmi ne               tako spretni in pri-
                                                                  morejo razmnože-                  lagodljivi, da so
                                                                  vati. Tretji način                  vedno korak pred
                                                                  delovanja na                     inšpekcijami.   7
                                                                  njih pa je v                      Poleg potroš­
                                                                  encimu glu-                       nikov imajo
                                                                  kozidaza. Ko                      škodo tudi
                                                                  pride med                        čebelarji, ki
                                                                  v usta in v                       svojega medu
                                                                  stik z slino,                      ne morejo
                                                                  se ta encim                       prodati po
                                                                  »prebudi« in                      pošteni ceni
                                                                  začne oksidi-                     in jim ostaja v
                                                                  rati glukozo, pri                  skladiščih. Mnogi
                                                                  čemer nastaneta                  evropski poklicni
                                                                  glukonska kislina ter              čebelarji že razmiš­  8
                                                                  vodikov peroksid, ki uni-     5      ljajo, da bi prenehali
                                                                  čuje bakterije.              čebelariti in se raje posvetili
                                                                                   kašnemu drugemu, bolj donosnemu  4 Bogato cvetoča krošnja malolistne lipe
                                                                  Ponarejanje medu          poslu. Pa ne samo evropski, tudi čebe- ob Dunajski cesti v Ljubljani
                                                                  Veliko nadlogo predstavlja zadnja leta  larji v Mehiki, Argentini in Braziliji, ki  5 Čebela na socvetju pravega kostanja
                                                                  na svetovnem tržišču ponarejan je  so bili še pred nekaj leti glavni izvo- 6 Fotografija je nastala pred enajstimi leti na
                                                                  medu. Kot ponaredke uporabljajo  zniki medu v Veliko Britanijo, a so se  mednarodnem tekmovanju medov v Veliki
                                                                  trsni in pesni sladkor ter koruzni in  morali s tega tržišča umakniti zaradi  Britaniji, danes pa je Velika Britanija je največji
                                                                  rižev sirup, ki so tako poceni kot še  nizkih cen kitajskega medu.  uvoznik kitajskega medu.
                                                                  nikoli, zato je tudi med, narejen iz njih,  Za konec se ponovno vračam k naslovu  7 Poskusi so pokazali, da lipov med zavira
                                                                  poceni. Kljub temu prinaša ponareje- tega članka – kateri med je najboljši? In  razvoj bakterije, ki je ena najbolj agresivnih
                                                                  valcem visoke dobičke. Toda ne samo  odgovor – tisti, ki ga kupite pri domačem  povzročiteljic parodontalne bolezni.
                                                                  njim, ampak tudi velikim trgovskim  čebelarju, ki ga poznate in mu zaupate.  8 Žal je ostalo samo pri laboratorijskem
                                                                  verigam po vsem svetu, ki so glavni                  poskusu, ker ni bilo na voljo sredstev za
                                                       4
                                                                  kupci ponaredkov. Škodo nosijo  Besedilo in fotografije: Franc Šivic klinična testiranja.
    50 MOJ MALI SVET 04/21                                                                                                MOJ MALI SVET 04/21 51
   1   2